Obnova strechy kostola v Nižnej Šebastovej

  

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

v rámci výzvy na predkladanie žiadostí: „Výzva pre región“ pre rok 2019,

v programe: 1 - Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,

v podprograme: 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

 

NÁZOV PROJEKTU: Obnova strechy kostola v Nižnej Šebastovej

     Hlavným cieľom projektu je nevyhnutná a neodkladná rekonštrukcia strechy R. k. kostola v Nižnej Šebastovej a tým záchrana stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou (evidovanou v ÚZPF pod č. 328/2) a aktívne sa využíva na pravidelné zhromažďovanie veriacich pri bohoslužbách a je aj cieľom návštevy turistov a pútnikov. Strecha kostola je v havarijnom stave. Nie je schopná svojej funkcie a nevyhovuje predpísaným statickým parametrom. Na viacerých miestach je poškodená AZC krytina, ktorú nejde opraviť a niektoré trámy sú prehnité a napadnuté hubou. Hrozí poškodenie stavby zatekaním, ale stav strechy môže byť život ohrozujúcim faktorom, čo je uvedené v statickom posudku, ktorý bol vyhotovený po obhliadke. Kostol je denne využívaný, v týždni sa v ňom zhromažďuje cca 50 ľudí a v nedele a sviatky okolo 1000 ľudí. Kostol je vzácnou pamiatkou z 1. pol 17. st., interiér je v dobrom stave. Od 80.-tych rokov 20. st. (kedy bol schátralý) v ňom bolo preinvestovaných veľa financií (zväčša z darov veriacich) na opravu stavby, strechy a reštaurovanie oltárov. Keďže oprava strechy kostola je pre farnosť ďalšia veľká investícia a neodkladná, obrátili sme sa so žiadosťou na Prešovský samosprávny kraj, ktorý vo „Výzve pre región“ pre rok 2019 chce dotáciami podporiť aj obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Žiadosť o dotáciu bola nami podaná a prijatá PSK dňa 29.3.2019. Kostol bol zaradený PSK aj medzi pútnické miesta (viď VÝZVA PSK č.2 pre r. 2018 - Podpora mariánskych pút. miest v PSK). Farnosť je výhradným vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. K zámeru rekonštrukcie má vypracovanú projektovú dokumentáciu schválenú vydaným záväzným stanoviskom KPÚ Prešov (z 27.3.2019). Príslušný Stavebný úrad povolil vykonať stavebné úpravy podľa projektu (dňa 10.4.2019). Farnosť je stabilná a je schopná z vlastných zdrojov (hlavne zbierok a darov veriacich) zabezpečiť bežnú prevádzku kostola a drobné opravy, ale plánovanú rekonštrukciu strechy nie je schopná zabezpečiť iba z vlastných zdrojov. Pre závažnosť stavu strechy a časovú tieseň (riziko škody a ohrozenia), uchádzala sa farnosť o finančnú pomoc - dotáciu, na ktorú je odkázaná. Kostol je určený pre široké spektrum ľudí rôzneho veku, predovšetkým veriacich z našej aj okolitých farností, ale aj turistov a pútnikov.

     Zastupiteľstvo PSK dňa 17.6.2019 Uznesením č. 230/2019 schválilo rozdelenie dotácií, na základe ktorého nám bola pridelená dotácia. Potom dňa 22.8.2019 sme s PSK slávnostne podpísali zmluvu o poskytnutí dotácie. Schválená dotácia bude vyplatená až spätne, t. j. ako refundácia podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu. Najprv musíme projekt realizovať, uhradiť z vlastných zdrojov a až po predložení účtovných dokladov a následnej kontrole nám PSK dotáciu uhradí.

 

Celkový rozpočet (pri predkladaní žiadosti 29.3.2019): 169.770,26 €  (bez DPH)

 

Výška schválenej dotácie od PSK:               84 800,00 €

 

     Cena zazmluvnená - so spoločnosťou LUMINOR, s.r.o. ktorá vyšla z prieskumu trhu na základe zákona o verej. obstarávaní, podľa Zmluvy o dielo zo dňa 30.4.2020 -  

cena za zhotovenie celého diela (bez DPH): 176 424,37 €

cena celkom (vrátane DPH): 211 709,24 €

 

Fotodokumentácia z obnovy strechy kostola v Nižnej Šebastovej - galéria